Obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) jsou vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) a jsou obchodními podmínkami živnostníka

Jana Kolba
IČ: 08135941
se sídlem: Bratří Čapků 1882/14, Praha 10, 101 00

kontaktní údaje:
e-mail: info@fash.cz
telefon: +420 736 489 483
www.Fash.cz
(dále jen „prodávající“)

1.2. Obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a fyzické osoby, která uzavírá kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, nebo v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen „kupující“) prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webové stránce dostupné na internetové adrese https://Fash.cz (dále je „internetový obchod“).

1.3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.

1.4. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup uskutečňovaný spotřebiteli. Prostřednictvím katalogu zboží, nacházejícího se na internetové adrese https://Fash.cz, umožňuje prodávající zákazníkům činit návrhy (objednávky) na koupi tohoto zboží.

1.5. Ve věcech, ohledně nichž platí přípustnost volby práva, se kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím internetového obchodu www.fash.cz řídí právem České republiky. Kupující, který je spotřebitelem, nebo jen spotřebitel, je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené v rámci všeobecných podmínek užití občanským zákoníkem (zák. č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (zák. č. 634/1992 Sb.). Kupující, který není spotřebitelem, je podnikatel, který nakupuje výrobky pro potřeby svého podnikání. Tento Kupující se řídí všeobecnými podmínkami užití v rozsahu, které se ho týkají, a občanským zákoníkem (zák. č. 89/2012 Sb.).

 

2. Informace o zboží a cenách

2.1. Informace o zboží, včetně uvedení cen jednotlivého zboží a jeho hlavních vlastností jsou uvedeny u jednotlivého zboží v katalogu internetového obchodu. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty, všech souvisejících poplatků a nákladů za vrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být vráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány v internetovém obchodě. Toto ustanovení nevylučuje sjednání kupní smlouvy za individuálně sjednaných podmínek.

2.2. Veškerá prezentace zboží umístěná v katalogu internetového obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

2.3. V internetovém obchodě jsou zveřejněny informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží.

2.4. Případné slevy z kupní ceny zboží nelze navzájem kombinovat, nedohodne-li se prodávající s kupujícím jinak.

 

3. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

3.1. Vyplněním a odesláním objednávkového formuláře z webového rozhraní v internetovém obchodě činí zákazník závaznou objednávku. Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Zákazník je povinen před odesláním objednávkového formuláře zkontrolovat všechny vyplněné údaje a všechny jím provedené volby možností tam, kde se nabízí variantní provedení či variantní jednání. Do okamžiku odeslání objednávkového formuláře může zákazník opravovat chyby a taktéž měnit obsah objednávky. Kupujícímu je umožněno seznámit se před odesláním objednávky s těmito všeobecnými obchodními podmínkami.

3.2. Objednávka je návrhem kupní smlouvy adresovaným prodávajícímu.

3.3. Prodávající prostřednictvím provozovatele internetového obchodu neprodleně potvrdí kupujícímu obdržení objednávky a její přijetí, a to elektronickou poštou na adresu, kterou kupující uvedl v objednávce. Spolu s potvrzením obdržení objednávky je zákazníkovi zaslána rekapitulace jeho objednávky. Potvrzením obdržení objednávky se rozumí potvrzení jejího převzetí provozovatelem internetového obchodu k dalšímu zpracování.

3.4. Potvrzením přijetí (akceptace) zákazníkovy objednávky je uzavřena kupní smlouva mezi zákazníkem a prodávajícím.

3.5. Smlouva se uzavírá v českém jazyce.

3.6. Smlouva sestává z objednávky, potvrzení jejího přijetí a její součástí jsou tyto všeobecné obchodní podmínky. Znění všech uvedených součástí smlouvy je zpřístupněno zákazníkovi tak, že je buď zákazníkovi zasláno anebo je zákazníkovi umožněno jeho stažení či vytištění (obchodní podmínky umístěné na internetové adrese https://Fash.cz/obchodni-podminky).

3.8. Smlouva je archivována provozovatelem internetového obchodu v elektronické podobě a není s výjimkou prodávajícího přístupná třetím osobám.

3.9. V případě, že provozovatel internetového obchodu sdělí kupujícímu odmítnutí objednávky, a to elektronickou poštou na adresu, kterou kupující uvedl v objednávce, objednávka pozbývá závaznosti, aniž dojde k uzavření kupní smlouvy. Provozovatel internetového obchodu je oprávněn odmítnout objednávku zejména z důvodu vyčerpání zásob zboží a jeho dlouhodobé nedostupnosti. Provozovatel internetového obchodu je oprávněn objednávku odmítnout rovněž z důvodu, že zákazník v průběhu období jednoho roku bezprostředně předcházejícího jeho aktuální objednávce (tj. okamžiku jejího doručení provozovateli) opakovaně, tj. alespoň ve dvou případech, bezdůvodně anebo neoprávněně odmítl převzít doručované zboží zakoupené prostřednictvím internetového obchodu Fash.cz.

 

4. Obsah kupní smlouvy

4.1. Předmětem plnění dle uzavřené kupní smlouvy je dodání zboží, specifikovaného v objednávce kupujícího přijaté (akceptované) prodávajícím prostřednictvím internetového obchodu, v množství a za cenu, které jsou určeny stejným způsobem.

4.2. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři. Dodání zboží se provádí pouze na místa nacházející se v České republice nebo na Slovensku.

4.3. Způsob doručení zboží volí kupující při vyplňování objednávkového formuláře.

4.4. Dodací podmínky, včetně údajů o případně účtovaném dopravném a balném a včetně pravidel stanovených pro případ neúspěšného doručování zásilky se zbožím, jsou podrobně specifikovány na internetové adrese https://Fash.cz/informace-dotazy/#doprava (navštívit stránku) a jsou součástí těchto obchodních podmínek.

4.5. Způsob placení kupní ceny volí kupující při vyplňování objednávkového formuláře. Cena se platí v korunách českých.

4.6. Platební podmínky, včetně údajů o případně účtovaném poplatku za platbu na dobírku, jsou podrobně specifikovány na internetové adrese https://Fash.cz/informace-dotazy/#platba (navštívit stránku). Tyto platební podmínky jsou součástí těchto obchodních podmínek.

4.7. Platí-li kupující vedle kupní ceny zboží též dopravné, balné a/nebo poplatek za platbu na dobírku, hradí se všechny tyto platby najednou.

4.8. Je-li prodej zboží zdanitelným plněním a podléhá dani z přidané hodnoty, zahrnuje kupní cena zboží výši této daně.

 

5. Dodání zboží

5.1. Dodavatel dodá zboží kupujícímu obvykle do 14 – 30 dnů od připsání platby na účet Zprostředkovatele, zboží je doručeno nejpozději do 40 pracovních dnů od připsání platby na účet Zprostředkovatele. Dodací lhůta začíná v den připsání částky na účet Zprostředkovatele. Kupující je povinen zboží převzít. Kupujícímu se doporučuje, aby si zboží při převzetí co nejdříve překontroloval. Pokud je v objednávce více zboží, je možné, že zboží bude zasláno ve více balení od vice dodavatelů. V případě nedoručení zboží do 40 dnů, je Kupující oprávněn reklamovat nedoručení a Provozovatel je povinen zboží nechat Dodavatelem zaslat opětovně nebo vrátit Kupujícímu peníze.

5.2. Způsob doručení je prostřednictvím České pošty. Poštovné je zdarma.

5.3. Zboží je objednáváno u více Dodavatelů. Každý dodavatel zasílá zboží kupujícímu přímo. Objednatel bere na vědomí, že objednané zboží může být Kupujícímu doručeno ve více zásilkách.

 

6. Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy

6.1. Kupující může odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.

6.2. Odstoupení od smlouvy kupující Provozovateli zašle nebo předá ve 14 denní lhůtě. Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Pro usnadnění a urychlení komunikace je vhodné provést odstoupení od smlouvy přes formulář umístěný na https://Fash.cz/odstoupeni (navštívit stránku), kde kupující uvede datum nákupu či číslo smlouvy/prodejního dokladu, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží. Případně lze odstoupit od smlouvy zasláním e-mailu na info@fash.cz. Zboží prosím vracejte po předchozí emailové domluvě.

6.3. Provozovatel je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal. Nabízí-li Provozovatel v rámci určitého způsobu dodání zboží několik možností, je povinen kupujícímu nahradit nejlevnější z nich. Nejpozději ve stejné lhůtě je kupující povinen Provozovateli předat zakoupené zboží. Zboží by mělo být vráceno Provozovateli kompletní, nejlépe v původním obalu, nemělo by jevit známky opotřebení či poškození.

6.4. Odstoupí-li spotřebitel oprávněně od kupní smlouvy, má nárok na proplacení poštovného odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu zaslání zboží (obyčejný balík do 2 kg), částku v maximální výši 80 Kč. Z důvodu, že zboží může kupujícímu přijít ve více zásilkách, doporučujeme, aby kupující počkal na poslední zásilku a následně poslal všechno zboží v jedné zásilce. Pokud kupující zašle Provozovateli více zásilek, nárok na proplacení poštovného se vztahuje pouze na jednu zásilku. Výše vrácené částky vychází z ceníku České pošty. V případě, že spotřebitel doručil zboží osobně, náhrada mu nenáleží. V případě, že spotřebitel vrací zboží z jedné objednávky ve více zásilkách, má nárok na vrácení jednoho poštovného.

6.5. Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je Provozovatel oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku.

6.6. Jestliže kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

6.7. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, není prodávající povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

6 8. Zboží musí vrátit kupující prodávajícímu nepoškozené, neopotřebené a neznečištěné a je-li to možné, v původním obalu. Nárok na náhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

6.9. Právo od kupní smlouvy odstoupit se vztahuje na kupujícího, který uzavřel kupní smlouvu mimo svou podnikatelskou činnost.

6.10. Kupující nemůže mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy:

  • poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy;
  • o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy;
  • o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu;
  • dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím;
  • dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit;
  • dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy; nebo
  • v dalších případech uvedených v § 1837 občanského zákoníku.

6.11. Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy musí kupující odeslat prohlášení o odstoupení ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy.

6.12. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, anebo když výrobce, dovozce anebo dodavatel zboží přerušil výrobu nebo dovoz zboží. Prodávající bezodkladně informuje kupujícího prostřednictví emailové adresy uvedené v objednávce a vrátí ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od kupní smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, a to stejným způsobem, popřípadě způsobem určeným kupujícím.

 

7. Reklamace

7.1. V případě, že Kupujíci požádá Provozovatele aby vyřídil reklamaci způsobenou vadou zboží je Kupující povinen uplatnit reklamaci u Provozovatele nebo osoby určené k opravě bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, měl by uvést své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace.

7.2. Kupující je s ohledem na bod 7.1. povinen prokázat nákup zboží (nejlépe dokladem o koupi). Lhůta pro vyřízení reklamace běží od předání/doručení zboží Provozovateli nebo do místa určeného k opravě. Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté a kompletní.

7.3. Provozovatel je povinen bez zbytečného odkladu rozhodnout o reklamaci, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Informaci o nutnosti odborného posouzení kupujícímu v této lhůtě sdělí. Reklamaci, včetně odstranění vady, Provozovatel vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím písemně nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.

7.4. Odmítne-li Provozovatel odstranit vadu věci, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo odstoupit od smlouvy.

7.5. Není li umožněno sledovat stav vyřízení reklamace on-line, zavazuje se Provozovatel o vyřízení reklamace kupujícího informovat podle jeho požadavku e-mailovou zprávou.

7.6. Pro úspěšné vyřízení reklamace je Kupující povinen podat žádost kontaktováním provozovatele prostřednictvím e-mailu či telefonu. O změnách a průběhu pak bude informován prostřednictvím e-mailu.

 

8. Ochrana osobních údajů

8.1. Osobní údaje zákazníků jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Objednávkou služby zákazník souhlasí s tím, že jeho osobní údaje poskytnuté Poskytovateli, budou použity pro účely vyřízení objednávky a nebudou poskytnuty třetím stranám vyjma Dodavatele.

8.2. Uživatel sdělením svých údajů při používání internetové obchodu (nákup, účast v soutěži, přihlášení k odběru novinek, přispěním v diskusi, vyplněním emailové adresy v košíku i při neodeslání objednávky, přihlášením k odběru notifikací v prohlížeči aj.) souhlasí se zasíláním informací souvisejících se službami internetového obchodu a Dodavatelů na elektronickou adresu Uživatele uvedenou při registraci či v objednávce a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení na tuto adresu. Souhlas Uživatele se zasíláním obchodních sdělení je dobrovolný. Uživatel je oprávněn kdykoli tento souhlas písemně či elektronicky odvolat.

8.3. Kupující bere na vědomí, že zprostředkovatel musí poskytnout prodávajícímu mimo Evropskou unii osobní údaje kupujícího z důvodu uzavření zprostředkovatelské smlouvy mezi Kupujícím a Dodavatelem.

8.4.Kupující dává zprostředkovateli výslovný souhlas k předání osobních údajů třetí osobě – dodavateli. Kupující bere na vědomí, že zprostředkovatel není schopen ovlivnit nakládání s osobními údaji kupujících mimo EU, a že se na nakládání s osobními údaji kupujících mimo EU nevztahuje NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů

8.5. Uživatel souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo, fakturační a doručovací adresa.

8.6. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

9. Řešení sporů

9.1. Vzájemné spory mezi Provozovatelem a kupujícím řeší obecné soudy.

9.2. Provozovatel se zavazuje usilovat přednostně o mimosoudní řešení sporů s kupujícím, pokud je kupující neodmítne. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs (navštívit stránku). Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr (navštívit stránku) je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

9.3. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz (navštívit stránku) je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line)

 

10. Ostatní ujednání

10.1. Kupujícím se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí spotřebitel, jímž je člověk, který na rozdíl od Provozovatele při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti ani v rámci samostatného výkonu svého povolání.

10.2. Provozovatelem se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí podnikatel, který na rozdíl od kupujícího při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

10.3. Nároky z odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku lze uplatňovat u Dodavatele, nikoliv Provozovatele.

10.4. Provozovatel se zavazuje řešit případné ztráty či poškození zásilek se zbožím směrem od Dodavetele ke Kupujícímu a to ve prospěch kupujícího tak, aby mu nevznikla žádná škoda plynoucí z této události.

10.5. Provozovatel nenese odpovědnost za škodu způsobenou nesprávnou manipulací se zbožím.

10.6. Ostatní zde neuvedené záležitosti se řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.), zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) a dalšími právními předpisy, ve znění pozdějších právních předpisů.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1. dubna 2019.